Etusivu Koulutus Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE - SUH:N KOULUTUSREKISTERI

Laadittu 23.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry (y-tunnus 0217235-9)
Elimäenkatu 20 A
00510 Helsinki
puh. (09) 343 6560
www.suh.fi

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Seija Vahtera 
Elimäenkatu 20 A
00510 Helsinki
puh. (09) 343 6560
seija.vahtera(at)suh.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää rekisterinpitäjän koulutuksiin (esim. uimaopettaja, uinninvalvoja-, rantapelastaja-, kansainvälisen hengenpelastaja-, erityisuimaopettaja-, vauva- ja perheuinninohjaaja-, vesitreeniohjaaja- ja allasvesihygienian koulutus sekä allasturvallisuuden Trimmikurssi) liittyviä tietoja. Järjestelmään kerätään ne tiedot, joita SUH tarvitsee varmistaakseen eri kurssien pohjakoulutusvaatimusten täyttymisen sekä huolehtiakseen koulutuksiin liittyvästä asiakaspalvelusta, viestinnästä ja laadun varmistamisesta. 

Tietoja käytetään myös koulutuksen kehittämiseen ja seurantaan. Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi ja asiakassuhteen hoitamiseksi. Rekisteröityjen suostumuksella kerätään pätevyystietojen luovutuslupa kolmannelle osapuolelle sekä markkinointilupa.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja kurssilaisista:

  • Kurssien tiedot
  • Organisaatioiden tiedot (yhteystiedot ja muut tarpeelliset tiedot kurssien järjestämistä ja laskutusta varten)
  • Rekisteröityjen tiedot (nimi, syntymäaika, kurssitiedot ja muut rekisteröityjen yksilöimistä varten tarpeelliset tiedot)
  • Pätevyystietojen luovutuslupa
  • Markkinointilupa

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä. Koulutuksiin liittyvät suoritustiedot tallennetaan kouluttajilta koulutusten jälkeen saaduista kurssiyhteenvetolomakkeista. Kurssilainen hyväksyy kurssille osallistuessaan henkilötietojen käsittelyn kohdassa 4 mainituissa tarkoituksissa.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, viranomaiseen lakiin perustuvasta pyynnöstä, asiakkaan omasta pyynnöstä tai erityisellä suostumuksella.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt SUH:n henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja kouluttajat. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Manuaalisesti käsiteltävä aineisto (kurssilaisten nimi ja suoritteet kurssilla) tuhotaan rekisterinpitäjän ohjeistuksen mukaisesti koulutusten jälkeen, kun niiden sisältämät tiedot on tallennettu rekisteriin. Koulutuksen järjestäjä voi tarkastella kouluttamiensa henkilöiden koulutuksessa antamia, koulutusta koskevia tietoja aineiston tuhoamiseen saakka, mikäli hänellä on siihen perusteltu syy.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tai muuttaa sitä. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Rekisteröidyllä on myös oikeus, milloin tahansa ja maksutta, vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

10. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

11.   Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen.