Etusivu Tiedotus Uutiskirje Verkkosuhina Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE (MARKKINOINTIREKISTERI)
Laadittu 23.5.2018

1.     Rekisterinpitäjä
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry (y-tunnus 0217235-9)
Elimäenkatu 20 A
00510 Helsinki
puh. (09) 343 6560
www.suh.fi

 

2.    Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Seija Vahtera 
Elimäenkatu 20 A
00510 Helsinki
puh. (09) 343 6560
seija.vahtera(at)suh.fi

 

3.    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä voimassa olevan lainsäädännön mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

 

4.    Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista: 
• Nimi 
• Sähköpostiosoite 
• Puhelinnumero 
• Organisaatio ja asema 
• Organisaation osoitetiedot 
• Yhteysloki

 

5.     Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi uutiskirjeen tilauslomakkeen tai tapahtumailmoittautumisten kautta. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös samaan liittoyhteisöön kuuluvilta tahoilta, julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa.

 

6.    Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaiseen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

 

7.     Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8.    Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt SUH:n henkilöstöön kuuluvat henkilöt. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Mikäli jokin tämän selosteen mukaiseen henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen liittyvä työtehtävä vaatii manuaalisen aineiston luomista ja käyttämistä, aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Aineisto tuhotaan heti kun sitä ei enää tarvita työtehtävän hoitamista varten.

9.       Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tai muuttaa sitä. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus, milloin tahansa ja maksutta, vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

 

10.   Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

11.   Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen.