Etusivu Toiminta Allasturvallisuus Kuluttajaturvallisuuslaki

Kuluttajaturvallisuuslaki

Kuluttajaturvallisuuslainsäädännön lähtökohtana on, että kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelujen on oltava turvallisia. Tavara tai palvelu ei saa aiheuttaa vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. Vastuu turvallisuudesta on toiminnanharjoittajalla eli tuotteen valmistajalla, maahantuojalla ja jakelijalla tai palveluntarjoajalla.

Kuluttajaturvallisuuslaissa (920/2011) on erityisiä säännöksiä kuluttajapalveluja tarjoavan tahon velvollisuuksista. Kaikkien tiettyjä, merkittäviä riskejä sisältäviä palveluja tarjoavien toimijoiden tulee laatia toimintaansa koskeva kirjallinen turvallisuussuunnitelma eli turvallisuusasiakirja. Tällaisia merkittäviä riskejä mahdollisesti sisältäviä palveluja ovat esimerkiksi uimarannat, talviuintipaikat, uimahallit, maauimalat ja kylpylät.

Kuluttajalainsäädännössä tavoitteena on ehkäistä ennakolta terveys- ja omaisuusvaaroja.  Kuluttajaturvallisuuslaissa ei säännellä korvausvastuuta koskevista kysymyksistä, kuluttajansuojalaissa säädetyistä seikoista tai rikosoikeudellisista kysymyksistä. Sen ulkopuolelle jäävät myös ympäristöhaitat, asiakkaan mahdollinen tyytymättömyys tavaraan tai palveluun sekä laatukysymykset siltä osin, kun kyse ei samalla ole tuoteturvallisuuteen liittyvistä asioista.

Kuluttajaturvallisuuden valvonta on keskitetty (1.5.2016 alkaen) Tukesille, joka valvoo, että kulutustavarat ja kuluttajapalvelut täyttävät kuluttajaturvallisuuslainsäädännön vaatimukset eivätkä aiheuta vaaraa kuluttajan terveydelle tai omaisuudelle. Valvonta on pistokokeenomaista. Valvonnassa painotetaan turvallisuusjohtamista ja sen kehittämistä sekä palveluntuottajan omavalvontaa. 


SUH:n Trimmi-kurssilla kertaat allasturvallisuuteen liittyviä asioita kunkin kohteen tarpeet huomioiden. Tilaa kurssi omalle paikkakunnallesi!

Trimmi-kurssit