Etusivu Toiminta Allasturvallisuus TUKES käytäntöjä TUKES Simhallar

Säkerhetsrutiner för simhallar

Simövervakarens uppgift 

Simövervakarens uppgift är övervakning av säkerheten och kunderna i bassäng- och kringlokalerna. Förutom vattenräddning ska simövervakaren främja säkerheten förebyggande genom att upprätthålla allmän ordning, instruera kunderna, ingripa vid riskabelt uppträdande samt genom att övervaka konstruktionernas skick och se till att hallen är välstädad. Simövervakaren ska kunna utföra räddning i det objekt där han/hon arbetar. Det bör observeras att enbart första-hjälpen-kunskap eller exempelvis hälsovårdsutbildning inte gör simövervakaren kompetent inom vattenräddning. Under övervakningspasset får simövervakaren inte tilldelas arbetsuppgifter som uppenbart stör upprätthållandet av säkerheten, såsom biljettförsäljning eller skötsel av cafeterian.

Ersättare för simövervakare 

De lagstadgade arbetspauserna för simövervakare måste anordnas så att övervakningen bibehålls på en tillräcklig nivå. Det ur bassängsäkerhetssynpunkt bästa alternativet är att tidsplanera arbetspauser utanför tider med anhopning av kunder. Den ordinarie simövervakaren ska snabbt kunna ta sig till bassänglokalen, exempelvis i en vattenräddningssituation.
 
Den arbetstagare som ersätter den ordinarie simövervakaren under pauser ska verkligen övervaka bassängsäkerheten och känna till risker, larmsystem och andra säkerhetsförfaranden i objektet. Ersättaren ska veta var den ordinarie simövervakaren uppehåller sig under sin paus. Ersättarens klädsel ska vara sådan att han/hon känns igen som simövervakare. Ur säkerhetssynpunkt den bästa situationen är om så många arbetstagare som möjligt har färdigheter att agera i en vattenräddningssituation.

Kameraövervakning 

Kameraövervakning är i första hand ett hjälpmedel för övervakningspersonalen. På hotell, i små simhallar, i bassänglokaler i servicecentraler och i andra motsvarande ställen kan simövervakningen genomföras via kameror. Förutsättningar för kameraövervakning är bland annat ett litet antal bassänger och liten vattenyta, deltidsverksamhet, små besökarmängder samt frånvaro av funktioner som kan orsaka fara, såsom hopptorn och vattenrutschbana. Det är viktigt att den bild som förmedlas av kamerorna observeras av en person som är tillräckligt räddningskunnig för det aktuella objektet, och vars arbetsplats är belägen i närheten av bassänglokalen.

Föreningar 

Konsumentsäkerhetslagen (KoSäL) tillämpas inte på verksamhet som en förening erbjuder sina medlemmar. Simförenings träning är inte någon konsumenttjänst, även om träningen sker utanför simhallens öppethållningstider. Då fungerar simhallen som lokaluthyrare.

 
Ur vattensäkerhetssysnpunkt är det bra och även att rekommendera, att simhallens övervakare hjälper föreningar i vattenräddningssituationer. Det får dock inte uppstå en situation då exempelvis simföreningar helt överlåter räddningsansvaret till simhallen. En förening som anordnar verksamhet i en simhall ska ha tillräcklig vattenräddningsberedskap. Särskilt vid omfattande träningspass skulle övervakningen av simhallens kunder kunna bli lidande om övervakarnas uppmärksamhet riktas för mycket mot till exempel föreningssim.   

Andra användargrupper

Elevgrupper i simhallar jämställs med konsumenter, för vilkas säkerhet simhallen är ansvarig.
  
Konsumentsäkerhetslagen tillämpas om en hall hyrs för privata tillställningar, såsom en födelsedagsfest. Även då är det frågan om köp av en tjänst för privat konsumtion, och därför svarar simhallen för att födelsedagen arrangeras på ett säkert sätt.

Externa tjänsteleverantörer

Med externa tjänsteleverantörer avses i typfallet företagare som till exempel leder vattengympa eller babysim i simhallen, men som inte har något anställningsförhållande till simhallen. Externa tjänsteleverantörer ansvarar enbart för säkerheten för den tjänst som de erbjuder. När simhallens lokaler hyrs för näringsverksamhet, ska simhallen försäkra sig om att den externa tjänsteleverantören kan erbjuda tjänsten på ett säkert sätt. En extern tjänsteleverantör ska vara tillräckligt räddningskunnig för det aktuella objektet, eller alternativt kan det överenskommas att simhallen anordnar säkerhetsövervakningen. Säkerhetsarrangemang bör avtalas skriftligt. 

Mer information 

Tukes-anvisning 1/2015 Främjande av säkerheten i simhallar och badanläggningar
 
Konsta Kulmala, Överinspektör, Konsumenttjänsters säkerhet, Säkerhets- och kemikalieverket, Yliopistonkatu 38, 33100 Tammerfors, Tfn +358 29 505 2097

Mervi Murtonen
, Ledande expert, Konsumenttjänsters säkerhet, Säkerhets- och kemikalieverket, Yliopistonkatu 38, 33100 Tammerfors, Tfn + 358 29 505 2080